Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Wniosek o zapewnienie dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej

Zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (zwanej dalej: ustawą), każdy bez konieczności wykazania interesu prawnego lub faktycznego, ma prawo poinformować Przychodnię EPOKA NZOZ PIOTR CHODKIEWICZ SP. Z O.O. o braku dostępności architektonicznej, cyfrowej lub informacyjno-komunikacyjnej, o których mowa w art. 6, pkt. 1 lub 3 ustawy.

Natomiast na podstawie art. 30 ustawy osoba ze szczególnymi potrzebami lub jej przedstawiciel ustawowy, po wykazaniu interesu faktycznego, ma prawo wystąpić do Przychodni z wnioskiem o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej.

Informację o braku dostępności lub wniosek o zapewnienie dostępności należy złożyć do podmiotu publicznego, z którego działalnością jest związana informacja lub żądanie zapewnienia dostępności (wniosek o zapewnienie dostępności).

Wniosek o zapewnienie dostępności powinien zawierać:

 1. dane kontaktowe wnioskodawcy,
 2. wskazanie bariery utrudniającej lub uniemożliwiającej dostępność w zakresie architektonicznym lub informacyjno-komunikacyjnym,
 3. wskazanie sposobu kontaktu z wnioskodawcą,
 4. wskazanie preferowanego sposobu zapewnienia dostępności, jeżeli dotyczy.

Wnioski o zapewnienie dostępności można składać:

 1. osobiście: w Administracji EPOKA NZOZ SP. ZO.O., ul. Aliantów 1a, 88-400 Żnin lub
 2. korespondencją pocztową na adres: EPOKA NZOZ SP. ZO.O. , ul. Aliantów 1a, 88-400 Żnin
 3. korespondencją elektroniczną na adres mailowy: ,

Podmiot publiczny powinien zapewnić dostępność (zrealizować żądanie) bez zbędnej zwłoki nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie powiadamia wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia i wskazuje nowy termin zapewnienia dostępności, nie dłuższy niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku. Jeżeli zapewnienie dostępności w zakresie określonym we wniosku jest niemożliwe lub znacznie utrudnione, np. ze względów technicznych lub prawnych, podmiot publiczny niezwłocznie zawiadamia wnioskodawcę o braku możliwości zapewnienia dostępności, proponując dostęp alternatywny.

Jeśli  złożyłeś wniosek o zapewnienie dostępności do podmiotu publicznego, a podmiot ten dostępności nie zapewnił lub nie zapewnił Ci dostępu alternatywnego to masz prawo złożyć skargę na brak dostępności.   Zgodnie z art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami masz 30 dni na złożenie skargi od daty upływu terminu na zapewnienie dostępności  przez organ na złożony uprzednio przez Ciebie został złożony wniosek o zapewnienie dostępności.

Zgodnie z art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami - rozpatrywanie skarg na brak dostępności podmiotów publicznych należy do zadań Prezesa Zarządu PFRON. Skargi powinny być składane do Oddziałów PFRON, właściwych terytorialnie dla podmiotów publicznych.

Według Ustawy zakres danych jest podobny, jak te podane we wniosku o zapewnienie dostępności. Czyli musisz podać takie dane, jak:

 1. dane kontaktowe wnioskodawcy; czyli Twoje imię i nazwisko, adres, ewentualnie numer telefonu i adres e-mail (jeśli posiadasz),
 2. wskazanie bariery utrudniającej lub uniemożliwiającej dostępność w zakresie architektonicznym lub informacyjno-komunikacyjnym, czyli co przeszkadza Ci w korzystaniu w pełni z usług danego podmiotu publicznego,
 3. wskazanie sposobu kontaktu z wnioskodawcą, czyli jak można się z Toba skontaktować,
 4. wskazanie preferowanego sposobu zapewnienia dostępności, czyli w jaki sposób według Ciebie należałoby zlikwidować istniejącą barierę (Jeśli do skargi załączasz kopię wniosku o zapewnienie dostępności to nie musisz pisać tego jeszcze raz).

DOCXWNIOSEK O ZAPEWNIENIE DOSTĘPNOŚCI.docx (19,42KB)

Przewiń do góry