Kwalifikacja do wizyt domowych

PROCEDURA KWALIFIKACJI DO WIZYT DOMOWYCH PACJENTÓW ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI

Niniejsza procedura reguluje zasady kwalifikacji osób ze szczególnymi potrzebami w EPOKA Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Piotr Chodkiewicz spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  w Żninie.

 • Definicja osoby o szczególnych potrzebach.

Przez osobę o szczególnych potrzebach w odniesieniu do konieczności odbywania wizyt domowych rozumieć należy osoby:

 • poruszających się na wózkach inwalidzkich i o kulach , o ograniczonej możliwości poruszania się,
 • niewidomych i słabo widzących,
 • z niepełnosprawnością słuchu,
 • głuchoniewidomych
 • z niepełnosprawnością psychiczną i intelektualną,
 • starszych i osłabionych chorobami,
 • kobiet w ciąży,

Powyższa definicja ma zastosowanie zarówno dla potrzeb stałych jak i czasowych.

 • Zakres osób objętych procedurą kwalifikacji do wizyt domowych

Do osób objętych kwalifikacją do wizyt domowych z uwagi na ich szczególne potrzeby zalicza się przede wszystkim następujące grupy pacjentów:

 • poruszających się na wózkach inwalidzkich i o kulach , o ograniczonej możliwości poruszania się,
 • starszych i osłabionych chorobami,
 • kobiet w ciąży,

W odniesieniu do pozostałych grup pacjentów z uwagi na funkcjonujące w Przychodni udogodnienia kwalifikacja od wizyt domowych odbywa się na zasadach ogólnych.
Ostateczną decyzję o kwalifikacji podejmuje upoważniony personel.

 • Uprawnienia do kwalifikowania osób ze szczególnymi potrzebami do wizyt domowych.

Pacjentów ze szczególnymi potrzebami do wizyt domowych kwalifikują:

 • w zakresie lekarskich wizyt domowych – lekarze podstawowej opieki zdrowotnej,
 • w zakresie pielęgniarskiej opieki zdrowotnej – lekarze i pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej,
 • w zakresie wizyt położnych środowiskowych lekarze i położne podstawowej opieki zdrowotnej
 • Procedura kwalifikacji do wizyt domowych osób ze szczególnymi potrzebami

Kwalifikacji do wizyt domowych dokonują uprawnione osoby na podstawie wywiadu przeprowadzonego osobiście lub przy pomocy narzędzi teleinformatycznych.
Informacja o zakwalifikowaniu pacjenta jako osoby ze szczególnymi potrzebami wizyt domowych przekazywana jest do rejestracji , która odnotowuje ten fakt programie Mediqus -  Ewidencji pacjenta-Uprawnienia dodatkowe-Klasyfikacja
Pacjent może zostać zakwalifikowany jako osoba ze szczególnymi potrzebami na wizyty domowe na czas określony i nieokreślony.
Kwalifikacja na czas nieokreślony obejmuje pacjentów których szczególne potrzeby mają charakter stały.
Kwalifikacja na czas określony obejmuje pacjentów których szczególne potrzeby nie maja charakteru stałego.

Zestawienie zasad dotyczących wizyt domowych u osób ze szczególnymi potrzebami  stanowi załącznik nr 1 do niniejszej procedury.

 • Zasady realizacji wizyt domowych

Sposób komunikacji pomiędzy Przychodnią a pacjentem uzależniony jest od rodzaju szczególnych potrzeb pacjenta. Obejmować on może kontakt z wykorzystaniem narzędzi teleinformatycznych lub przez osoby trzecie.
Wizyty domowe u osób o szczególnych potrzebach realizowane są w godzinach wyznaczonych dla wizyt domowych .
Tylko w szczególnych sytuacjach wizyta może odbyć się poza tymi godzinami . O konieczności zrealizowania wizyty domowej poza wyznaczonymi godzinami decyduje uprawniony personel medyczny.

 • Wizyta domowa nie dotycz sytuacji , w których jest bezpośrednio zagrożenie życia pacjenta.

Wizyta domowa nie jest realizowana w przypadkach omdleń , upadku z wysokości i związanych z nimi złamań w tym wypadków komunikacyjnych , zaburzeń świadomości bez wyraźnej przyczyny, nagłego pogorszenia stanu zdrowia mogącego stanowić zagrożenie życia , porażenia prądem a także porodu i wszelkich dolegliwości związanych z przebiegiem ciąży . w tych sytuacjach pacjent powinien skontaktować się z oddziałem ratownictwa medycznego (999,112)

XLSXZałacznik nr 1.xlsx (11,11KB)

Przewiń do góry