Kwalifikacja do wizyt domowych

PROCEDURA KWALIFIKACJI DO WIZYT DOMOWYCH PACJENTÓW ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI

Niniejsza procedura reguluje zasady kwalifikacji osób ze szczególnymi potrzebami w EPOKA Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Piotr Chodkiewicz spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Żninie.

Definicja osoby o szczególnych potrzebach.

Przez osobę o szczególnych potrzebach w odniesieniu do konieczności odbywania wizyt domowych rozumieć należy osoby:

 • poruszających się na wózkach inwalidzkich i o kulach, o ograniczonej możliwości poruszania się,
 • niewidomych i słabo widzących,
 • z niepełnosprawnością słuchu,
 • głuchoniewidomych
 • z niepełnosprawnością psychiczną i intelektualną,
 • starszych i osłabionych chorobami,
 • kobiet w ciąży,

Powyższa definicja ma zastosowanie zarówno dla potrzeb stałych jak i czasowych.

Zakres osób objętych procedurą kwalifikacji do wizyt domowych

Do osób objętych kwalifikacją do wizyt domowych z uwagi na ich szczególne potrzeby zalicza się przede wszystkim następujące grupy pacjentów:

 • poruszających się na wózkach inwalidzkich i o kulach, o ograniczonej możliwości poruszania się,
 • starszych i osłabionych chorobami,
 • kobiet w ciąży,

W odniesieniu do pozostałych grup pacjentów z uwagi na funkcjonujące w Przychodni udogodnienia kwalifikacja od wizyt domowych odbywa się na zasadach ogólnych.
Ostateczną decyzję o kwalifikacji podejmuje upoważniony personel.

Uprawnienia do kwalifikowania osób ze szczególnymi potrzebami do wizyt domowych.

Pacjentów ze szczególnymi potrzebami do wizyt domowych kwalifikują:

 • w zakresie lekarskich wizyt domowych – lekarze podstawowej opieki zdrowotnej,
 • w zakresie pielęgniarskiej opieki zdrowotnej – lekarze i pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej,
 • w zakresie wizyt położnych środowiskowych lekarze i położne podstawowej opieki zdrowotnej

Procedura kwalifikacji do wizyt domowych osób ze szczególnymi potrzebami

Kwalifikacji do wizyt domowych dokonują uprawnione osoby na podstawie wywiadu przeprowadzonego osobiście lub przy pomocy narzędzi teleinformatycznych.
Informacja o zakwalifikowaniu pacjenta jako osoby ze szczególnymi potrzebami wizyt domowych przekazywana jest do rejestracji , która odnotowuje ten fakt programie Mediqus -  Ewidencji pacjenta-Uprawnienia dodatkowe-Klasyfikacja
Pacjent może zostać zakwalifikowany jako osoba ze szczególnymi potrzebami na wizyty domowe na czas określony i nieokreślony.
Kwalifikacja na czas nieokreślony obejmuje pacjentów których szczególne potrzeby mają charakter stały.
Kwalifikacja na czas określony obejmuje pacjentów których szczególne potrzeby nie maja charakteru stałego.

Zestawienie zasad dotyczących wizyt domowych u osób ze szczególnymi potrzebami  stanowi załącznik nr 1 do niniejszej procedury.

Zasady realizacji wizyt domowych

Sposób komunikacji pomiędzy Przychodnią a pacjentem uzależniony jest od rodzaju szczególnych potrzeb pacjenta. Obejmować on może kontakt z wykorzystaniem narzędzi teleinformatycznych lub przez osoby trzecie.
Wizyty domowe u osób o szczególnych potrzebach realizowane są w godzinach wyznaczonych dla wizyt domowych .
Tylko w szczególnych sytuacjach wizyta może odbyć się poza tymi godzinami . O konieczności zrealizowania wizyty domowej poza wyznaczonymi godzinami decyduje uprawniony personel medyczny.

Wizyta domowa nie dotycz sytuacji , w których jest bezpośrednio zagrożenie życia pacjenta.

Wizyta domowa nie jest realizowana w przypadkach omdleń, upadku z wysokości i związanych z nimi złamań w tym wypadków komunikacyjnych, zaburzeń świadomości bez wyraźnej przyczyny, nagłego pogorszenia stanu zdrowia mogącego stanowić zagrożenie życia, porażenia prądem a także porodu i wszelkich dolegliwości związanych z przebiegiem ciąży. W tych sytuacjach pacjent powinien skontaktować się z oddziałem ratownictwa medycznego (999,112)

XLSXZałacznik nr 1.xlsx (11,11KB)

Przewiń do góry