KORDIAN „Profilaktyka miażdżycy tętnic i chorób serca szansą na wydłużenie aktywności zawodowej mieszkańców makroregionu północnego.”

Celem programu jest wzrost świadomości oraz stopnia wykrywania chorób układu sercowo- naczyniowego, u osób w wieku aktywności zawodowej, ze szczególnym uwzględnieniem identyfikacji osób obciążonych genetycznie hipercholesterolemią rodzinną.
Cele ogólne i szczegółowe programu
Cel główny : wzrost świadomości oraz stopnia wykrywania chorób układu sercowo - naczyniowego u osób w wieku aktywności zawodowej, ze  szczególnym uwzględnieniem identyfikacji pacjentów obciążonych genetycznie hipercholesterolemią rodzinną (FH). Wydłużenie aktywności zawodowej mieszkańców makroregionu północnego poprzez szeroko pojęte działania profilaktyczne oraz diagnostyczne.

Cele szczegółowe:

 • Wzrost kompetencji i podniesienie kwalifikacji personelu projektu w zakresie umiejętności skutecznego edukowania i wspierania osób o wysokim ryzyku sercowo-naczyniowym i FH w dążeniu do redukcji modyfikowalnych czynników ryzyka na terenie i w okresie realizacji programu;
 • Zwiększenie liczby personelu udzielającego wsparcia w postaci poradnictwa
 • w zakresie diety, edukacji zdrowotnej oraz aktywności fizycznej w obszarze aktywnej profilaktyki chorób układu sercowo-naczyniowego, prowadzonej m. in.
 • z wykorzystaniem nowoczesnych metod komunikacji i narzędzi;
 • obniżenie ryzyka sercowo-naczyniowego, głównie poprzez modyfikację stylu życia: niepalenia, prawidłowego odżywiania się, aktywności fizycznej
 • Zwiększenie motywacji w grupie docelowej pacjentów do utrzymania wyuczonych
 • w trakcie trwania programu zachowań prozdrowotnych i przekształcenia ich
 • w nawyki i postawy (na podstawie deklaracji);
 • wczesne diagnozowanie chorób układu sercowo-naczyniowego, w tym FH przez przeszkolony personel medyczny POZ,
 • poprawa świadomości pacjentów o podwyższonym ryzyku sercowo-naczyniowym
 • w zakresie wczesnych symptomów ww. chorób i przyswojeniu przez nich właściwych schematów postępowania w przypadku ich wystąpienia
 • Poprawa rozpoznawalności i wzrost identyfikacji przypadków w okresie i na terenie realizacji programu hipercholesterolemii rodzinnej oraz innych zaburzeń lipidowych.

Do kogo kierowany jest program?

Grupą docelową w projekcie są pacjenci powyżej 18 roku życia aktywni zawodowo, bezrobotni gotowi do podjęcia pracy, nieleczący się w ciągu ostatnich 5 lat na chorobę układu sercowo-naczyniowego, jak również niekorzystające z obecnie realizowanego Programu ChUK (NFZ). Programem nie mogą być objęte osoby z już zdiagnozowaną i leczoną chorobą o podłożu kardiologicznym. Zwłaszcza nadciśnieniem tętniczym i wcześniej stwierdzonym podwyższonym poziomem LDL.
W ramach realizacji Programu nasi pacjenci mają zagwarantowane świadczenia:

 • wywiad lekarski,
 • badania fizykalne,
 • badania laboratoryjne (profil lipidowy, glukoza, kreatynina),
 • badanie EKG.

Pacjenci z wysokim ryzykiem chorób sercowo-naczyniowych zostaną zakwalifikowani do etapu prozdrowotnego w ramach, którego otrzymają 24 porady zdrowotne. Porady realizowane są w formie aktywności fizycznej, porady dietetycznej lub innej aktywności prozdrowotnej.

Pacjenci z podejrzeniem hipercholesterolemii rodzinnej będą skierowani do Krajowego Centrum Hipercholesterolemii Rodzinnej, działającego przy I Klinice Kardiologii Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku.

Jak się zgłosić?

Żeby wziąć udział w programie, wystarczy, że zgłosisz taki zamiar w przychodni (u lekarza POZ) realizującej program profilaktyczny.

Wszystkie działania zrealizowane w ramach Programu Kordian są bezpłatne.

Przewiń do góry