Łódzki Program Profilaktyki Nowotworów Głowy i Szyi

Opis problemu zdrowotnego


Ponad połowa nowotworów głowy i szyi rozpoznawana jest zbyt późno. Szybkie wykrycie i odpowiednie leczenie to największa szansa na powrót do zdrowia


Nowotwory głowy oraz szyi obejmują szereg chorób onkologicznych zlokalizowanych w rozmaitych częściach głowy i szyi, np. języka, nosa, ucha, krtani, tarczycy lub gardła. Obecnie rozpoznaje się ok. 11 tysięcy zachorowań rocznie, a w ciągu dekady ta liczba wzrosła o ok. 25 proc.
Zgodnie z aktualnymi danymi Krajowego Rejestru Nowotworów w Polsce nowotwory głowy i szyi w 2013 roku rozpoznano u 10801 osób, a 5990 pacjentów zmarło z tego powodu. W ciągu 15 lat obserwowano wzrost zachorowalności na nowotwory głowy i szyi o 25%. Ta grupa chorób stanowiła 8% wszystkich nowotworów złośliwych rozpoznanych u mężczyzn oraz 5% u kobiet. Ponad 2/3 przypadków jest rozpoznawanych w bardzo zaawansowanym stadium, kiedy nie ma możliwości radykalnego i mało inwazyjnego leczenia.
Tak duża częstość zachorowań na tę grupę nowotworów jest związana z powszechnymi nałogami, czyli paleniem tytoniu i spożywaniem wysokoprocentowego alkoholu. Brak wiedzy społeczeństwa i lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej na temat wczesnych objawów nowotworów głowy i szyi powoduje ich późne rozpoznawanie.

Cele ogólne i szczegółowe programu

Cel główny:

 • Opracowanie i wdrożenie kompleksowego programu profilaktyki i wczesnej diagnostyki nowotworów głowy i szyi oraz wsparcia emocjonalnego dla pacjentów ze zdiagnozowaną chorobą nowotworową.
 • Poprawa świadomości społecznej na temat nowotworów głowy i szyi oraz zwiększenie szansy pacjentów z chorobą nowotworową na jej rozpoznanie we wczesnych stadiach, dzięki możliwości szybkiej konsultacji u specjalisty z zakresu laryngologii onkologicznej.
 • Stworzenie i konsolidacja sieci współpracy pomiędzy jednostkami podstawowej opieki zdrowotnej z centralnego regionu Polski a laryngologicznym ośrodkiem referencyjnym (platforma szkoleniowo-informacyjna).

 


Cele szczegółowe:

 • wzrost wiedzy o nowotworach głowy i szyi wśród pracowników ochrony zdrowia objętych programem,
 • zwiększenie dostępności edukacji dla grupy docelowej programu w zakresie czynników ryzyka i wczesnych objawów nowotworów głowy i szyi,
 • poprawa wykrywalności nowotworów głowy i szyi w okresie i na terenie realizacji programu,
 • wzmocnienie współpracy lekarzy POZ ze specjalistami w zakresie profilaktyki onkologicznej w okresie i na terenie realizacji programu.

Adresaci programu:

Program profilaktyki nowotworów głowy i szyi skierowany jest do osób:

 • w wieku 40–65 lat znajdujących się w grupie ryzyka, u których nie został dotychczas rozpoznany nowotwór głowy i szyi i które w okresie ostatnich 2 lat nie korzystały z badań w ramach programu profilaktyki nowotworów głowy i szyi, również u innego świadczeniodawcy oraz zamieszkują na terenie objętym działaniami profilaktycznymi (województwa: kujawsko-pomorskie, łódzkie i mazowieckie)

Czynniki ryzyka

 • wieloletnie palenie tytoniu,
 • nadużywanie wysokoprocentowego alkoholu,
 • podejmowanie zachowań seksualnych związanych z ryzykiem zakażenia wirusem brodawczaka ludzkiego HPV (dotyczy to m.in. osób, które miały wielu partnerów seksualnych)
 • wystąpienie przez ponad 3 tygodnie jednego z 6 objawów niezwiązanych z infekcją górnych dróg oddechowych, takich jak:
  • pieczenie języka,
  • niegojące się owrzodzenie oraz/lub czerwone albo białe naloty w jamie ustnej,
  • ból gardła, przewlekła chrypka,
  • guz na szyi,
  • niedrożność nosa lub krwawy wyciek z nosa,
  • ból w trakcie przełykania oraz/lub problemy z połykaniem.

Opis programu

Program profilaktyki zakłada kompleksowe odejście do pacjentów – począwszy od edukacji w Poradni lekarza POZ, poprzez wczesne wykrycie zmian podejrzanych i dalszą diagnostykę po wsparcie emocjonalne u osób z rozpoznaną zmianą złośliwą. Zaletą badań realizowanych w ramach Programu będzie krótki czas oczekiwania na wizytę (ok. 2-3 tygodni) oraz brak konieczności posiadania skierowania. Pacjenci, u których zostanie wykryta zmiana o charakterze złośliwym, kierowani będą na leczenie do najbliższej jednostki multidyscyplinarnego leczenia nowotworów głowy i szyi. Leczenie to będzie finansowane w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia.
Do programu badań profilaktycznych kwalifikowane będą pacjenci, którzy:

 • złożyli deklarację wyboru lekarza POZ w EPOKA NZOZ Piotr Chodkiewicz Sp. z o.o.
 • należą do grupy wiekowej 40-65 lat (osoby w wieku aktywności zawodowej),
 • znajdujące się w grupie ryzyka oraz które nie brały udziału w programie w ciągu ostatnich 24 miesięcy.
 • zamieszkują na obszarze objętym działaniami profilaktycznymi w ramach projektu (województwa: kujawsko-pomorskie, łódzkie i mazowieckie)

Łódzki Program Profilaktyki Nowotworów Głowy i Szyi realizowany jest w POZ, w jednostce posiadającej aktualną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia na realizację świadczeń lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej; zgodnie z umową zawartą z realizatorem programu profilaktyki nowotworów głowy i szyi – Uniwersytetem Medycznym w Łodzi. Program Profilaktyki Nowotworów Głowy i Szyi współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Przewiń do góry