Udostępnienie dokumentacji medycznej

 • "EPOKA" NZOZ Piotr Chodkiewicz Sp. z o.o. udostępnia dokumentację medyczną:
  • do wglądu w swojej siedzibie, z zapewnieniem pacjentowi lub innym uprawnionym organom lub podmiotom możliwości sporządzenia notatek lub zdjęć;
  • przez sporządzenie jej wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku;
  • przez wydanie oryginału za potwierdzeniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, na żądanie organów władzy publicznej albo sądów powszechnych, a także w przypadku gdy zwłoka w wydaniu dokumentacji mogłaby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia pacjenta;
  • za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej;
  • na informatycznym nośniku danych.
 • "EPOKA" NZOZ Piotr Chodkiewicz Sp. z o.o. udostępnia dokumentację medyczną pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta.
 • Po śmierci pacjenta dokumentacja medyczna jest udostępniana osobie upoważnionej przez pacjenta za życia lub osobie, która w chwili zgonu pacjenta była jego przedstawicielem ustawowym. Dokumentacja medyczna jest udostępniana także osobie bliskiej, chyba że udostępnieniu sprzeciwi się inna osoba bliska lub sprzeciwił się temu pacjent za życia, zgodnie z Art. 26. Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
 • Za udostępnienie dokumentacji medycznej (przez sporządzenie jej wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku oraz na informatycznym nośniku danych) Placówka może pobierać opłatę zgodnie z opracowanym cennikiem.
 • Opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej ustala Prezes Zarządu zgodnie z Ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Udostępnienie dokumentacji do wglądu na miejscu jest bezpłatne. Udostępnienie dokumentacji medycznej Pacjentowi, jego przedstawicielowi ustawowemu lub osobie upoważnionej przez Pacjenta po raz pierwszy w żądanym zakresie jest bezpłatne. Za udostępnienie dokumentacji medycznej kolejny raz w żądanym zakresie Placówka pobiera opłatę:
  PIERWSZY RAZ W ŻĄDANYM ZAKRESIE KOLEJNY RAZ W ŻĄDANYM ZAKRESIE
Kserokopia lub wydruk (1 strona) 0,00 zł 0,47 zł
Wyciąg lub odpis (1 strona) 0,00 zł 13,47 zł
Informatyczny nośnik danych 0,00 zł 2,69 zł

 

Przewiń do góry