RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. wypełniając obowiązek informacyjny informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest "EPOKA" NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ PIOTR CHODKIEWICZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Żninie, 88-400 Żnin, ul. Aliantów 1A, tel: 052 30 30 100;1. Administratorem Państwa danych osobowych jest "EPOKA" NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ PIOTR CHODKIEWICZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Żninie, 88-400 Żnin, ul. Aliantów 1A, tel: 052 30 30 100;
 2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w "EPOKA" NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ PIOTR CHODKIEWICZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ: iod@epoka.pro
 3. Przetwarzamy Państwa dane w zakresie prowadzonej przez Administratora działalności leczniczej, w szczególności w celu świadczenia usług medycznych, leczenia oraz prowadzenia wymaganej przepisami prawa dokumentacji medycznej, zarządzania tymi usługami oraz realizacji obowiązków prawnych nałożonych na Administratora.
 4. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych w zakresie prowadzenia działalności leczniczej, w tym także w zakresie prowadzenia dokumentacji medycznej, jest art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej: RODO, w zw. z przepisami ustawy z 15.04.2011 r. o działalności leczniczej oraz ustawy z 06.11.2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Podstawą przetwarzania danych w zakresie, jaki jest niezbędny dla ochrony żywotnych interesów pacjenta, może być również art. 6 ust. 1 lit. d RODO. W zakresie, w jakim przetwarzane dane obejmują dane szczególnych kategorii, podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 9 ust. 2 lit. c i h RODO.W zakresie wykraczającym poza cele zdrowotne administrator przetwarza dane na podstawie:
 • zgody pacjenta (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia);
 • prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia) - w celu dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami.
 1. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa oraz umów zawartych z Administratorem.
 2. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 3. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji obowiązków prawnych nałożonych na Administratora.
 4. posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 5. mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
 6. podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jest jednak wymogiem ustawowym niezbędnym do realizacji celów określonych w pkt 3. Jesteście Państwo zobowiązani do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości realizacji świadczenia usług – nie dotyczy to sytuacji ratowania pacjenta w stanie zagrożenia życia i pacjentów nieprzytomnych.
 7. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany tym samym nie będą podlegać profilowaniu.
 

 
Przewiń do góry