RODO

Klauzula informacyjna dla Pacjenta

W związku z obowiązkiem wynikającym z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”, informujemy Państwa, o zasadach przetwarzania danych osobowych w naszej Placówce, oraz o przysługujących Państwu prawach.

Kto jest administratorem moich danych osobowych?

Administratorem Państwa danych osobowych jest „EPOKA” Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Piotr Chodkiewicz spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Aliantów 1a, 88-400 Żnin.

Z kim się kontaktować odnośnie przetwarzania danych osobowych przetwarzanych w Placówce?

Została wyznaczona osoba do kontaktu w sprawie przetwarzania danych osobowych.
W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt do IOD, adres e-mail:

W jakim celu moje dane osobowe będą przetwarzane?

Państwa dane będą przetwarzane do celów medycznych, tzn. w celu udzielania świadczeń zdrowotnych, rejestracji elektronicznej/telefoniczne/indywidualnej, w celu kontaktowym(telefon,e-mail)wykonania zadań diagnostycznych, wystawienia skierowań  na badania diagnostyczne/laboratoryjne w związku z kontynuacją leczenia, prowadzenia dokumentacji medycznej oraz jej archiwizacji, upoważnienia osób do dokumentacji/udostępniania dokumentacji medycznej, weryfikacji tożsamości, wystawiania/wydawania recept,sprawozdawczości z Narodowym Funduszem Zdrowia, przyjmowania reklamacji/skarg/wniosków oraz w celu kontaktu z Państwem, w sytuacji przesunięcia wizyty, lub potrzebie konsultacji przebytych badań, rozliczeń usług komercyjnych.

Na jakiej podstawie prawnej moje dane będę przetwarzane?

Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie artykułu 6 pkt. 1 lit. a RODO
Przetwarzania na podstawie zgody : przesyłanie korespondencji na wskazany adres e-mail

Na podstawie artykułu 9 pkt. 2 lit. h. RODO w związku z ustawą o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Przetwarzanie do celów profilaktyki zdrowotnej, diagnozy medycznej, zapewnienia opieki zdrowotnej, w procesie badań naukowych i przy realizacji celów dydaktycznych, leczenia lub zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej na podstawie prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego lub zgodnie z umową z pracownikiem służby zdrowia.
W celu rezerwacji, potwierdzania i odwoływania konsultacji lekarskich lub badań diagnostycznych, informowania Pani/Pana o zarezerwowanych konsultacjach lekarskich lub badaniach diagnostycznych, o wynikach lub innych sprawach związanych z udzielanymi lub planowanymi świadczeniami zdrowotnymi oraz weryfikacji Pani/Pana tożsamości przed udzieleniem świadczenia zdrowotnego oraz prowadzenia, udostępniania i przechowywania dokumentacji medycznej.

Na podstawie artykułu 6 pkt. 1 lit. f. RODO

Przetwarzanie do celów obrony, dochodzenia roszczeń i dochodzenia praw.

Na podstawie artykułu 6 pkt. 1 lit. c. RODO

Rozliczenia finansowe oraz realizacja obowiązków prawnych.

Czy moje dane będą udostępniane?

Państwa dane osobowe będą ujawniane osobom upoważnionym przez administratora danych osobowych (Pracownikom), podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, oraz podmiotom zewnętrznym w ramach podpisanych umów(świadczeniodawcy usług informatycznych, hostingodawcy).

Przez jaki czas będą przetwarzane moje dane?

Państwa dane będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, tzn. zgodnie z Ustawą o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
Ustawa ta mówi że, Podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych przechowuje dokumentację medyczną przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego,
w którym dokonano ostatniego wpisu, z wyjątkiem:

  1. dokumentacji medycznej w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia. Dokumentacja medyczna w takim przypadku jest przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon;
  2. dokumentacji medycznej zawierającej dane niezbędne do monitorowania losów krwi i jej składników. Dokumentacja medyczna w takim przypadku jest przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu;
  3. zdjęć rentgenowskich przechowywanych poza dokumentacją medyczną pacjenta. W takim przypadku zdjęcia są przechowywane przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wykonano zdjęcie;
  4. skierowań na badania lub zleceń lekarza, które są przechowywane przez okres:
    •     • 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym udzielono świadczenia zdrowotnego będącego przedmiotem skierowania lub zlecenia lekarza,
    •     • 2 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wystawiono skierowanie – w przypadku gdy świadczenie zdrowotne nie zostało udzielone z powodu niezgłoszenia się pacjenta w ustalonym terminie, chyba że pacjent odebrał skierowanie;
  5. dokumentacji medycznej dotyczącej dzieci do ukończenia 2. roku życia, która jest przechowywana przez okres 22 lat;
  6. dane finansowo-księgowe, faktury VAT (5 lat począwszy od końca roku kalendarzowego)

Jakie prawa mi przysługują w związku z przetwarzaniem moich danych osobowych?

Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W przypadku danych nie wymaganych ustawowo tj. danych kontaktowych (adres e-mail) przysługuje Państwu prawo do usunięcia danych.

Dlaczego muszę podawać swoje dane osobowe?

Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Podanie danych jest obowiązkowe, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udzielania świadczeń zdrowotnych.

Czy moje dane będą profilowane?

Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.

 

 
 
Przewiń do góry