Poradnia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej

Rejestracja na świadczenia ambulatoryjne oraz wizyty domowe realizowane przez lekarzy POZ odbywa się w sposób ciągły, codziennie w godzinach pracy Przychodni. Pacjent może zarejestrować się osobiście, telefonicznie lub za pośrednictwem osoby trzeciej. Świadczenia udzielane są w możliwie najkrótszym czasie według kolejności zgłoszeń zgodnie z ustalonymi harmonogramami pracy lekarzy dostępnymi w Rejestracji Przychodni.

W przypadku nagłego zachorowania lub pogorszenia się stanu zdrowia oraz braku możliwości zgłoszenia się do Przychodni pacjentom przysługują wizyty domowe. Realizowane są codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach ustalonych zgodnie ze zgłoszeniem pacjenta oraz harmonogramem pracy lekarzy. Wizyty domowe nie obejmują sytuacji, w których następuje stan bezpośredniego zagrożenia życia.

Przed wejściem do gabinetu lekarza w Rejestracji dokonuje się sprawdzenia statusu ubezpieczenia pacjenta w systemie EWUŚ. W przypadku braku potwierdzenia ubezpieczenia pacjent mam prawo złożyć oświadczenie o przysługującym prawie do świadczeń lub okazać się posiadanym dokumentem potwierdzającym posiadane ubezpieczenie. Więcej w zakładce EWUŚ.

Świadczenia podstawowej opieki zdrowotnej udzielane są pacjentom, którzy dokonali wyboru lekarza poprzez złożenie w Naszej placówce deklaracji wyboru.

Świadczenia lekarza POZ obejmują:

 • profilaktykę chorób, w tym badania i porady w ramach profilaktyki wieku rozwojowego oraz szczepienia ochronne,
 • świadczenia profilaktyki chorób układu krążenia,
 • udzielanie porad w leczeniu schorzeń, w tym zapewnienie diagnostyki laboratoryjnej oraz obrazowej i nieobrazowej (EKG, RTG, USG) zgodnie z obowiązującym wykazem,
 • wykonywanie zabiegów w gabinecie zabiegowym i w domu pacjenta,
 • orzekanie o stanie zdrowia,
 • inne świadczenia wynikające z potrzeb populacji objętej opieką, w tym: kierowanie do poradni specjalistycznych i na leczenie szpitalne, kierowanie na rehabilitację i leczenie uzdrowiskowe, kwalifikowanie doświadczeń transportu sanitarnego w POZ i wystawianie zleceń przewozów, wystawianie zleceń na realizację świadczeń pozostających w zakresie zadań pielęgniarki POZ, wystawianie zaświadczeń dotyczących stanu zdrowia pacjenta.

PDFDeklaracja wyboru lekarza POZ (pdf) (319,17KB)
PDFDeklaracja wyboru pielęgniarki POZ (pdf) (238,68KB)
PDFDeklaracja wyboru położnej POZ (pdf) (273,05KB)
PDFOświadczenie o przysługującym świadczeniobiorcy prawie do świadczeń opieki zdrowotnej - opiekun (pdf) (330,99KB)
PDFOświadczenie o przysługującym świadczeniobiorcy prawie do świadczeń opieki zdrowotnej - pacjent (324,69KB)

Wykaz zadań lekarza podstawowej opieki zdrowotnej: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 września 2016 roku Poz1567

W ramach leczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej pacjent może skorzystać z :

 • Projektu leki 75+  75PLUS.MZ.GOV.PL
 • Szybkiej terapii onkologicznej pakietonkologiczny.gov.pl


W ramach Poradni prowadzimy programy profilaktyczne finansowane ze środków NFZ:

 • Program profilaktyki chorób układu krążenia (CHUK)
 • Program profilaktyki raka szyjki macicy

 

Chcesz wiedzieć więcej o Programach Kliknij tutaj

W dni świąteczne, soboty, niedziele oraz w godzinach wieczornych i nocnych ambulatoryjnej i wyjazdowej pomocy udziela Pałuckie Centrum Zdrowia ul. Szpitalna 30 w Żninie ( budynek poradni specjalistycznych) tel. tel. 52-30 31 342 oraz 52- 30 31 341.
Pełna lista Placówek udzielających świadczeń w w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej dostępna tutaj http://nfz-bydgoszcz.pl/artykul/54/2196/nocna-i-swiateczna-opieka-zdrowotna-w-kujawsko-pomorskiem-od-1-pazdziernika-2017-r-25-09-2017

W ramach umowy z NFZ realizujemy również świadczenia transportu sanitarnego w ramach podstawowej opieki zdrowotnej. Dysponujemy ambulansem drogowym typu A1. Realizacja transportu sanitarnego odbywa się na zlecenie lekarza.

Transport sanitarny na zlecenie lekarza ubezpieczenia zdrowotnego

Transport sanitarny bezpłatny

Pacjentowi na podstawie zlecenia lekarza ubezpieczenia zdrowotnego przysługuje bezpłatny przejazd środkami transportu sanitarnego do najbliższego zakładu opieki zdrowotnej udzielającego świadczeń we właściwym zakresie, i z powrotem, w przypadkach:

 • konieczności podjęcia natychmiastowego leczenia w zakładzie opieki zdrowotnej, z wyłączeniem stanów nagłego zagrożenia zdrowia lub życia - w takich sytuacjach wzywane jest pogotowie ratunkowe,
 • wynikających z potrzeby zachowania ciągłości leczenia,
 • w przypadku dysfunkcji narządu ruchu uniemożliwiającej korzystanie ze środków transportu publicznego, przysługuje bezpłatny przejazd środkami transportu sanitarnego w celu odbycia leczenia do najbliższego zakładu opieki zdrowotnej udzielającego świadczeń we właściwym zakresie i z powrotem.

Transport sanitarny finansowany w 40% ze środków publicznych

Gdy ze zlecenia lekarza ubezpieczenia zdrowotnego wynika, że pacjent jest zdolny do samodzielnego poruszania się bez stałej pomocy innej osoby, ale przy korzystaniu ze środków transportu publicznego wymaga pomocy innej osoby lub środka transportu publicznego dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych, przejazd środkami transportu sanitarnego jest finansowany w 40% ze środków publicznych w przypadku:

 • chorób krwi i narządów krwiotwórczych
 • chorób nowotworowych
 • chorób oczu
 • chorób przemiany materii
 • chorób psychicznych i zaburzeń zachowania
 • chorób skóry i tkanki podskórnej
 • chorób układu krążenia
 • chorób układu moczowo-płciowego
 • chorób układu nerwowego
 • chorób układu oddechowego
 • chorób układu ruchu
 • chorób układu trawiennego
 • chorób układu wydzielania wewnętrznego
 • chorób zakaźnych i pasożytniczych
 • urazów i zatruć
 • wad rozwojowych wrodzonych, zniekształceń i aberracji chromosomowych

Stopień niesprawności ubezpieczonego określa lekarz ubezpieczenia zdrowotnego dokonując wpisu w dokumentacji medycznej oraz dokumentacji prowadzonej na potrzeby podmiotów zobowiązanych do finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych, oraz wydaje zlecenie na przewóz.

Transport sanitarny zostanie sfinansowany w 40% ze środków publicznych przy jednoczesnym spełnieniu trzech warunków:

 • zlecenie na taki transport wystawi lekarz ubezpieczenie zdrowotnego,
 • uprawnioną jest osoba, która przy korzystaniu ze środków transportu publicznego wymaga pomocy innej osoby lub środka transportu publicznego dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych,
 • ile osoba ta cierpi na jedną z chorób wymienionych powyżej.

W innych przypadkach przejazd środkami transportu sanitarnego do zakładu opieki zdrowotnej udzielającego świadczeń we właściwym zakresie, tam i z powrotem, jest odpłatny.

Transport sanitarny daleki w POZ

Transport sanitarny „daleki" w POZ przysługuje pacjentowi, gdy występuje konieczność realizacji przewozu na odległość przekraczającą „tam i z powrotem" 120 km łącznie.

Z transportu dalekiego w POZ można korzystać w następujących sytuacjach:

 • powrót pacjenta z nieplanowanego leczenia poza granicami kraju
 • gdy z przyczyn losowych pacjent korzystał ze świadczeń opieki zdrowotnej w szpitalu poza granicami kraju, jego stan zdrowia w momencie uzyskania wypisu ze szpitala jest stabilny, ale nie pozwala na samodzielny powrót do miejsca zamieszkania. Transport przysługuje od granicy Polski do miejsca zamieszkania pacjenta.
 • gdy z przyczyn losowych pacjent korzystał ze świadczeń opieki zdrowotnej w szpitalu poza granicami kraju, jego stan zdrowia pozwala na uzyskanie wypisu, nie ma medycznych przeciwwskazań do transportu sanitarnego realizowanego przez POZ, a pacjent wymaga kontynuacji leczenia w kraju. Transport jest realizowany od granicy Polski do najbliższego, ze względu na miejsce zamieszkania pacjenta zakładu opieki zdrowotnej, udzielającego świadczeń we właściwym zakresie.
 • gdy z przyczyn uzasadnionych wskazaniami medycznymi, pacjent musi pozostawać pod stałą opieką danego specjalisty (poradni specjalistycznej), a jego ogólny stan zdrowia nie pozwala na samodzielny dojazd do najbliższej poradni położonej w odległości od miejsca zamieszkania przekraczającej łącznie tam i z powrotem 120 km. Transport jest realizowany od miejsca zamieszkania pacjenta do najbliższego świadczeniodawcy, który udziela świadczeń w danym zakresie, i z powrotem; w celu zapewnienia ciągłości sprawowanej opieki specjalistycznej.
 • gdy z przyczyn uzasadnionych wskazaniami medycznymi pacjent korzysta z wysokospecjalistycznych świadczeń ambulatoryjnych, realizowanych jedynie przez niektóre poradnie, odległość do poradni z miejsca zamieszkania pacjenta w sumie przekracza tam i z powrotem 120 km, a ogólny stan zdrowia pacjenta nie pozwala na samodzielny dojazd do poradni. Transport przysługuje z miejsca zamieszkania pacjenta do świadczeniodawcy wskazanego na skierowaniu na transport sanitarny i z powrotem.

Do transportu dalekiego kwalifikuje lekarz, wniosek należy złożyć w oddziale wojewódzkim NFZ właściwym ze względu na miejsce zamieszkania pacjenta.

Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie z uzasadnieniem:

 • od świadczeniodawcy udzielającego świadczeń ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, do którego pacjent jest kierowany
 • w przypadku pacjenta przebywającego poza granicami kraju: od świadczeniodawcy udzielającego świadczeń szpitalnych poza granicami kraju

W razie konieczności realizacji transportu dalekiego prosimy o kontakt z Administracją Przychodni tel. 52 30-20-044.


Poradnia Ogólna ( pacjenci powyżej 18 r.ż.)

ul. Aliantów 1a, 88-400 Żnin
Rejestracja tel. 52 30-30-100/52 30-30-103
Poniedziałek – Piątek 8:00-18:00


Poradnia lekarza POZ (pacjenci powyżej 18 r.ż.)

ul. Klemensa Janickiego 6, 88-400 Żnin
Rejestracja tel. 52 30-34-500/52 35-38-000
Poniedziałek-Piątek 8:00-15:35

Przewiń do góry