Poradnia pielęgniarki POZ

Pielęgniarka podstawowej opieki zdrowotnej, zwana dalej „pielęgniarką POZ" planuje i realizuje kompleksową opiekę pielęgniarską nad pacjentem, rodziną, społecznością w środowisku zamieszkania, z uwzględnieniem miejscem udzielania świadczeń w zakresie:

 1. promocji zdrowia i profilaktyki chorób;
 2. świadczeń pielęgnacyjnych;
 3. świadczeń diagnostycznych;
 4. świadczeń leczniczych;
 5. świadczeń rehabilitacyjnych.

Świadczenia w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki chorób obejmują m.in.:

 • rozpoznawanie, ocenę i zapobieganie zagrożeniom zdrowotnym u świadczeniobiorców;
 • rozpoznawanie potrzeb pielęgnacyjnych i problemów zdrowotnych świadczeniobiorców;
 • prowadzenie edukacji zdrowotnej;
 • prowadzenie poradnictwa w zakresie zdrowego stylu życia;
 • monitorowanie rozwoju dziecka;
 • realizację programów zdrowotnych, programów polityki zdrowotnej i profilaktyki chorób;
 • prowadzenie działań profilaktycznych u świadczeniobiorców z grup ryzyka zdrowotnego;
 • organizację grup wsparcia;
 • profilaktykę chorób wieku rozwojowego;
 • edukację w zakresie obowiązkowych szczepień ochronnych oraz informacje o szczepieniach zalecanych.

Świadczenia pielęgnacyjne obejmują m.in.:

 • realizację opieki pielęgnacyjnej u świadczeniobiorców w różnych stanach zdrowia i choroby zgodnie z aktualną wiedzą medyczną i współczesnymi standardami opieki pielęgniarskiej;
 • wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych;
 • przygotowywanie i aktywizowanie do samoopieki i samopielęgnacji w chorobie i niepełnosprawności.

Świadczenia diagnostyczne obejmują m.in.:

 • przeprowadzanie wywiadów środowiskowych;
 • wykonywanie badania fizykalnego;
 • wykonywanie podstawowych parametrów życiowych i ich ocenę oraz interpretację;
 • ocenę stanu ogólnego chorego oraz procesu jego zdrowienia;
 • ocenę jakości życia i wydolności psychofizycznej świadczeniobiorcy;
 • wykrywanie odchyleń od normy rozwojowej;
 • ocenę i monitorowanie bólu;
 • ocenę wydolności pielęgnacyjno-opiekuńczej rodziny;
 • pobieranie materiału do badań diagnostycznych;

Świadczenia lecznicze obejmują m.in.:

 • udzielanie pierwszej pomocy w stanach zagrożenia życia i w nagłych zachorowaniach, w tym prowadzenie resuscytacji krążeniowo-oddechowej;
 • podawanie leków różnymi drogami i technikami zleconymi przez lekarza, w tym wykonywanie iniekcji domięśniowych, dożylnych, podskórnych, śródskórnych oraz wykonywanie wlewów dożylnych;
 • zakładanie opatrunków na rany, odleżyny i oparzenia;
 • cewnikowanie pęcherza moczowego i usuwanie cewnika;
 • płukanie pęcherza moczowego;
 • wykonywanie wlewów lub wlewek doodbytniczych;
 • w porozumieniu z lekarzem wykonywanie zabiegów pielęgnacyjno-leczniczych w stomiach, przetokach i trudno gojących się ranach;.

Świadczenia rehabilitacyjne obejmują:

 • rehabilitację przyłóżkową w celu zapobiegania powikłaniom wynikającym z procesu chorobowego i długotrwałego unieruchomienia;
 • usprawnianie ruchowe;
 • drenaż ułożeniowy, prowadzenie gimnastyki oddechowej;
 • ćwiczenia ogólnousprawniające;
 • ułożenie i przemieszczanie chorego w łóżku.

Wykaz zadań lekarza podstawowej opieki zdrowotnej: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 września 2016 roku Poz1567

PDFDeklaracja wyboru pielęgniarki POZ (pdf) (238,68KB)


Gabinet Pielęgniarki POZ

ul. Aliantów 1a w Żninie tel. 52 30-30-100,
godziny udzielania świadczeń
8:00-18:00 od poniedziałku do piątku

Poradnia Pielęgniarki

ul. Kl. Janickiego 6 w Żninie tel. 52 30-34-500,
godziny udzielania świadczeń
8:00-15:35 od poniedziałku do piątku
Przewiń do góry