Deklaracja dostępności

"EPOKA" NZOZ Piotr Chodkiewicz Sp. z o.o. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: "EPOKA" Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Piotr Chodkiewicz spółka z ograniczona odpowiedzialnością.

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2022-08-10.

Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2022-08-24.

Metoda przygotowania oświadczenia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe:

Strona internetowa posiada specjalnie przygotowaną wersję pod adresem internetowym http://epoka.pro/?wcag=black-yellow , spełniającą wymagania dostępności. Specjalna wersja strony obsługuje następujące skróty klawiszowe:

 • TAB - przejście do kolejnego elementu
 • SHIFT + TAB - przejście do poprzedniego elementu
 • ESC - anulowanie podpowiedzi

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z osobą lub odpowiedzialną komórką organizacyjną: Marcin Kaczmarek, dostepnosc@epoka.pro. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 523020044 wew. 444. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Wnioski o zapewnienie dostępności można składać:

 • osobiście: w Administracji EPOKA NZOZ SP. Z O.O., ul. Aliantów 1a, 88-400 Żnin lub
 • korespondencją pocztową na adres: EPOKA NZOZ SP. Z O.O. , ul. Aliantów 1a, 88-400 Żnin
 • korespondencją elektroniczną na adres mailowy: ,

Na Twoje zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia jego otrzymania .

Jeżeli ten termin będzie dla nas zbyt krótki poinformujemy Cię o tym .W tej informacji podamy nowy termin, do którego poprawimy zgłoszone przez Ciebie błędy lub przygotujemy informacje w alternatywny sposób. Ten nowy termin nie będzie dłuższy niż  2 miesiące.

Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności , zaproponujemy Tobie dostęp do nich w alternatywny sposób.

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • organ nadzorujący:„EPOKA” NZOZ PIOTR CHODKIEWICZ  SP. Z O.O.e-mail:
 • telefon: 523020044

W przypadku niezapewnienia dostępu architektonicznego lub komunikacyjno - informatycznego   możesz złożyć skargę do Oddziałów PFRON, właściwych terytorialnie dla podmiotów publicznych, lub  do Rzecznika Praw Obywatelskich w przypadku niezapewnienia dostępności cyfrowej.

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich:

https://www.rpo.gov.pl/

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:

88-400 Żnin, Aliantów 1a
Tel.: +48523020044
E-mail:

Dostępność architektoniczna

 Dostępność wejścia do budynku

„EPOKA” NZOZ PIOTR CHODKIEWICZ  SP. Z O.O. mieści się  w budynku głównym przy ul. Aliantów 1a w Żninie,

Do budynku prowadzą 2 wejścia od ul. Aliantów . Wejście główne znajduje się  w centralnej części budynku. Po prawej stronie budynku znajduje się wejście do Poradni Dziecięcej. Z powodu zbyt dużego nachylenia chodnika prowadzącego do drzwi głównych nie ma przed nim zagwarantowanej przestrzeni manewrowej. Oba wejścia mają drzwi wejściowe automatyczne. Oba wejścia są przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami . Przy wejściu głównym i wejściu do Poradni Dziecięcej  dla osób ze szczególnymi potrzebami zamontowano i oznaczono dzwonek przyzywowy.

Dostępność parkingu dla budynku głównego przy ul. Aliantów 1a

Przed budynkiem Przychodni, wzdłuż ulicy Aliantów znajdują się ogólnodostępne miejsca postojowe.  A w/w parkingu oznaczono  jedno miejsce postojowe z przeznaczeniem dla osób ze szczególnymi potrzebami. Drugie miejsce zostało oznaczone przed budynkiem przychodni, po prawej stronie od wejścia głównego . Strefy wejść do budynku są odpowiednio oznaczone poprzez zamontowane pasy kontrastowe na drzwiach wejściowych .

Dostępność rejestracji, gabinetów , korytarzy, schodów i poczekalni .

Osoby ze szczególnymi potrzebami mogą przemieszczać się w budynku przychodni bez większych ograniczeń. Obowiązek okazania wszelkiej pomocy mają wszyscy pracownicy zakładu. Do rejestracji prowadzą pasy oraz pola uwag dla pacjentów niepełnosprawnych. Lada rejestracyjna posiada stanowisko do obsługi pacjentów ze szczególnymi potrzebami. W recepcji znajduje się stanowisko rejestracyjne wyposażone w pętlę induktofoniczną oraz stanowisko z dostępem do zdalnego tłumacza PJM.

W ramach korytarza występują przewężenia .

Wejście do gabinetów lekarskich i gabinetu zabiegowego odbywa się z poczekalni.
W wejściach do większości  gabinetów lekarskich nie ma progów. Korytarz  i szerokość drzwi umożliwiają poruszanie się osobom na wózkach. Wszystkie drzwi do pomieszczeń znajdujące się na parterze są oznaczone tabliczkami z opisem językiem Braille’a, i z kodem QR dla systemów czytających .
Na kondygnacje budynku głównego prowadzi klatka schodowa zlokalizowana po prawej stronie poczekalni.
W budynku znajduje się winda dostępna dla osób niepełnosprawnych .
Winda znajduje się po lewej stronie poczekalni na parterze.
W placówce nie ma miejsca do przewijania dzieci ani dorosłych. Jedynie w  holu w okolicy rejestracji znajduje się przewijak dla dzieci.

Na parterze umiejscowione zostały następujące komórki organizacyjne :

 • Rejestracja Pacjentów
 • Gabinety lekarskie POZ dla dorosłych i dzieci
 • Gabinet Zabiegowy
 • Pracownia RTG
 • Punkt Pobrań Krwi

Na 1 piętrze znajdują się prywatne gabinety specjalistyczne, stomatologia oraz administracja.
Na 2 piętrze znajdują się  gabinety specjalistyczne.

Lokalizacja toalety dla osób niepełnosprawnych .

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze . Na chwilę obecną toaleta ta nie spełnia większości wymogów związanych z dostępnością.

Informacje o prawie wstępu z psem asystującym

Osoby z psem asystującym i psem przewodnikiem mogą wchodzić do wszystkich pomieszczeń przeznaczonych dla pacjentów.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

 • serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych takich jak np. Window-Eyes, JAWS czy NVDA,
 • pełna obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy samej klawiatury jak i myszki,
 • serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące nie korzystające z technologii asystujących:
 • zmiana wielkości czcionki,
 • zmiana kontrastu,
 • oprawa graficzna serwisu oparta jest na stylach,
 • serwis nie zawiera skrótów klawiaturowych, które mogły by wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników,
 • na wszystkich stronach znajduje się wyszukiwarka.

Przychodnia EPOKA NZOZ Piotr Chodkiewicz sp. z o.o. mieszcząca się przy ul. Kl. Janickiego 6 w Żninie nie zapewnia wolnych od barier architektonicznych przestrzeni komunikacyjnych w budynku przy ul. Kl. Janickiego 6, 88-400 Żnin w związku z powyższym obsługa osób z niepełnosprawnością ruchu i osób mających trudności w poruszaniu, odbywa się przy pomocy pracownika lub rejestracji w budynku przy ul. Aliantów 1a, 88-400 Żnin, po wcześniejszym zgłoszeniu wykorzystując środki umożliwiające komunikowanie się.

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:

Jeżeli osoba ze szczególnymi potrzebami chce skorzystać z tej usługi zgłasza to w Przychodni za pośrednictwem właściwego wniosku. Wniosek o zapewnienie usługi tłumacza języka migowego należy złożyć co najmniej na 3 dni robocze przed planowaną wizytą w Przychodni. Jeżeli Przychodnia nie ma możliwości zapewnienia usługi tłumacza w terminie wyznaczonym lub uzgodnionym zawiadamia o tym wnioskodawcę i uzasadnia ten fakt, wyznacza możliwy termin realizacji świadczenia lub wskazuje inną formę realizacji usługi. Na stronie Przychodni w Aktualnościach w zakładce Dostępność zamieszczony jest wzór wniosku.

Przewiń do góry