Image
Image
Image
Image
home-doctor.png

Poradnia
Podstawowej Opieki Zdrowotnej

Rejestracja na świadczenia ambulatoryjne oraz wizyty domowe realizowane przez lekarzy POZ odbywa się w sposób ciągły, codziennie w godzinach pracy Przychodni. Pacjent może zarejestrować się osobiście, telefonicznie lub za pośrednictwem osoby trzeciej. Świadczenia udzielane są w możliwie najkrótszym czasie według kolejności zgłoszeń zgodnie z ustalonymi harmonogramami pracy lekarzy dostępnymi w Rejestracji Przychodni.

W przypadku nagłego zachorowania lub pogorszenia się stanu zdrowia oraz braku możliwości zgłoszenia się do Przychodni pacjentom przysługują wizyty domowe. Realizowane są codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach ustalonych zgodnie ze zgłoszeniem pacjenta oraz harmonogramem pracy lekarzy. Wizyty domowe nie obejmują sytuacji, w których następuje stan bezpośredniego zagrożenia życia.

Przed wejściem do gabinetu lekarza w Rejestracji dokonuje się sprawdzenia statusu ubezpieczenia pacjenta w systemie EWUŚ. W przypadku braku potwierdzenia ubezpieczenia pacjent mam prawo złożyć oświadczenie o przysługującym prawie do świadczeń lub okazać się posiadanym dokumentem potwierdzającym posiadane ubezpieczenie. Więcej w zakładce EWUŚ.

Świadczenia podstawowej opieki zdrowotnej udzielane są pacjentom, którzy dokonali wyboru lekarza poprzez złożenie w Naszej placówce deklaracji wyboru.

Świadczenia lekarza POZ obejmują:
 • profilaktykę chorób, w tym badania i porady w ramach profilaktyki wieku rozwojowego oraz szczepienia ochronne,
 • świadczenia profilaktyki chorób układu krążenia,
 • udzielanie porad w leczeniu schorzeń, w tym zapewnienie diagnostyki laboratoryjnej oraz obrazowej i nieobrazowej (EKG, RTG, USG) zgodnie z obowiązującym wykazem,
 • wykonywanie zabiegów w gabinecie zabiegowym i w domu pacjenta,
 • orzekanie o stanie zdrowia,
 • inne świadczenia wynikające z potrzeb populacji objętej opieką, w tym: kierowanie do poradni specjalistycznych i na leczenie szpitalne, kierowanie na rehabilitację i leczenie uzdrowiskowe, kwalifikowanie doświadczeń transportu sanitarnego w POZ i wystawianie zleceń przewozów, wystawianie zleceń na realizację świadczeń pozostających w zakresie zadań pielęgniarki POZ, wystawianie zaświadczeń dotyczących stanu zdrowia pacjenta.

Wykaz zadań lekarza podstawowej opieki zdrowotnej http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20160001567/O/D20161567.pdf

W ramach leczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej pacjent może skorzystać z :

W ramach Poradni prowadzimy programy profilaktyczne finansowane ze środków NFZ:

 • PROGRAM PROFILAKTYKI CHORÓB UKŁADU KRĄŻENIA (CHUK)
 • PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA SZYJKI MACICY

Chcesz wiedzieć więcej o Programach Kliknij tutaj

W dni świąteczne, soboty, niedziele oraz w godzinach wieczornych i nocnych ambulatoryjnej i wyjazdowej pomocy udziela Pałuckie Centrum Zdrowia ul. Szpitalna 30 w Żninie ( budynek poradni specjalistycznych) tel. tel. 52-30 31 342 oraz 52- 30 31 341.

Pełna lista Placówek udzielających świadczeń w w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej dostępna tutaj http://nfz-bydgoszcz.pl/artykul/54/2196/nocna-i-swiateczna-opieka-zdrowotna-w-kujawsko-pomorskiem-od-1-pazdziernika-2017-r-25-09-2017

W ramach umowy z NFZ realizujemy również świadczenia transportu sanitarnego w ramach podstawowej opieki zdrowotnej. Dysponujemy ambulansem drogowym typu A1. Realizacja transportu sanitarnego odbywa się na zlecenie lekarza.

Transport sanitarny na zlecenie lekarza ubezpieczenia zdrowotnego

Transport sanitarny bezpłatny

Pacjentowi na podstawie zlecenia lekarza ubezpieczenia zdrowotnego przysługuje bezpłatny przejazd środkami transportu sanitarnegodo najbliższego zakładu opieki zdrowotnej udzielającego świadczeń we właściwym zakresie, i z powrotem, w przypadkach:

 • konieczności podjęcia natychmiastowego leczenia w zakładzie opieki zdrowotnej, z wyłączeniem stanów nagłego zagrożenia zdrowia lub życia - w takich sytuacjach wzywane jest pogotowie ratunkowe,
 • wynikających z potrzeby zachowania ciągłości leczenia,
 • w przypadku dysfunkcji narządu ruchu uniemożliwiającej korzystanie ze środków transportu publicznego, przysługuje bezpłatny przejazd środkami transportu sanitarnego w celu odbycia leczenia do najbliższego zakładu opieki zdrowotnej udzielającego świadczeń we właściwym zakresie i z powrotem.

Poradnia Ogólna ( pacjenci powyżej 18 r.ż.)

ul. Aliantów 1a, 88-400 Żnin
Rejestracja tel. 52 30-30-100/52 30-30-103
Poniedziałek – Piątek 8:00-18:00

Poradnia lekarza POZ (pacjenci powyżej 18 r.ż.)

ul. Klemensa Janickiego 6, 88-400 Żnin
Rejestracja tel. 52 30-34-500/52 35-38-000
Poniedziałek-Piątek 8:00-15:35

POZNAJ NASZ PERSONEL

ma_wilczak.png
mi_wilczak.png
a_sajewicz.png
m_kowalska.png
a_stempniewski.png
j_biegala.png
t_kuss.png
a_hoppe.png
p_jesionka.png
a_sieradzki.png
e_sarnowska.png
p_pilarski.png
j_lis.png