Regulamin korzystania z Systemu Internetowej Rejestracji Pacjentów EPOKA NZOZ PIOTR CHODKIEWICZ SP. ZO.O.  

 

 §1 Postanowienia ogólne 

1.1. Właścicielem oraz Administratorem Systemu Internetowej Rejestracji Pacjentów jest EPOKA NZOZ PIOTR CHODKIEWICZ SP. ZO.O. z siedziba w ŻNINIE ul. Aliantów 1a, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy, KRS 0000704731 (zwana dalej: Przychodnia).
1.2. System Internetowej Rejestracji Pacjentów (SIRP) umożliwia Pacjentom Przychodni dokonanie rejestracji w zakresie: 
a. specjalistycznych konsultacji lekarskich – wykonywanych w trybie komercyjnym dla wszystkich pacjentów,
b. specjalistycznych konsultacji lekarskich – wykonywanych w ramach umowy z NFZ, gdy NFZ potwierdzi prawo do świadczeń w ramach ubezpieczenia i gdy pacjent dostarczy skierowanie w ciągu 14 dni od dnia rejestracji , jeżeli takowe jest wymagane,
c. konsultacji lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) – dla pacjentów zadeklarowanych w EPOKA NZOZ PIOTR CHODKIEWICZ SP. ZO.O. - wykonywanych w ramach umowy z NFZ
1.3. Korzystanie z rejestracji on-line umożliwia rezerwację, zmianę i odwołanie terminów usług medycznych realizowanych przez Przychodnię, bieżącą aktualizację danych kontaktowych i adresowych oraz zmianę lub przywrócenie hasła dostępu.
1.4. Korzystanie z rejestracji on-line jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu.
1.5. Pacjent korzystający z rejestracji on-line zgadza się na wykorzystywanie jego danych osobowych zgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.
1.6. Podanie danych: adres e-mail, ma charakter dobrowolny, ale niezbędny do korzystania z rejestracji on-line, w tym do automatycznego odzyskania hasła w przypadku błędnego logowania .
1.7. Pacjent będzie używał rejestracji on-line wyłącznie do rejestracji autentycznych wizyt.
1.8. Przychodnia zastrzega sobie prawo do kontaktowania się z Pacjentami mailowo, telefonicznie lub za pomocą sms na podane aktualne dane teleadresowe Pacjenta , które zostały podane przy zakładaniu konta lub podczas wizyty w Przychodni.

§2 Zakładanie konta  

2.1. Korzystanie z internetowej rejestracji możliwe jest po założeniu konta, akceptacji niniejszego regulaminu oraz akceptacji treści Klauzuli informacyjnej.
2.2. Niezbędne dane wykorzystywane w procesie rejestracji on-line stanowią:
- imię,
- nazwisko,
- użytkownik,
- email,
- telefon kontaktowy,
- PESEL,
- nr domu,
- kod pocztowy,
- miejscowość
2.3. Pacjent oznajmia, że wszelkie podane przez niego dane osobowe są prawdziwe. 
2.4. Logowanie do konta on-line wymaga każdorazowo wprowadzenia loginu oraz hasła dostępu wybranego przez Pacjenta. 
2.5. Dostęp do rejestracji on-line odbywa się za pośrednictwem strony internetowej www.erejestracja.epoka.pro:12000

§3 Zasady rejestracji on-line

3.1. System udostępnia możliwość rezerwacji terminów wizyt od daty bieżącej.
3.2. System umożliwia Pacjentom umawianie terminów wizyt bezpłatnych z ramach umowy z NFZ , jak i też płatnych wg aktualnie obowiązującego cennika Przychodni.
3.3. Pacjent rejestrując się na wizyty płatne przyjmuje do wiadomości , iż wizyta ta zostanie zrealizowana tylko i wyłącznie po opłaceniu jej przez Pacjenta, zgodnie z cennikiem Przychodni.
3.4. Pacjent jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania przychodni o rezygnacji z zarezerwowanej wizyty.
3.5. W przypadku dokonania rejestracji on-line i nie stawienie się 2 krotne przez Pacjenta na wizytę bez uprzedniego jej odwołania lub w przypadku nadużywania przez Pacjenta korzystania z rejestracji on-line, Administrator może zablokować uprawnienia Pacjenta do korzystania z rejestracji on-line.
3.6. Rejestracja on-line dostępna jest 24/h na dobę, 7 dni w tygodniu.
3.7. Po dokonaniu prawidłowej rejestracji ( zgodnie z regulaminem) i wypełnieniu wszystkich danych, Pacjent otrzymuje drogą elektroniczną potwierdzenie zaplanowanej wizyty.
3.8. Dane osobowe Pacjentów są zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych i przetwarzane wyłącznie w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania aplikacji, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
3.9. Pacjent jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy swoich danych związanych z korzystaniem z elektronicznych usług świadczonych przez Przychodnię i nie przekazywania ich osobom trzecim. Przychodnia nie ponosi odpowiedzialności z tytułu udostępnienia danych osobowych przetwarzanych w ramach świadczenia usługi rejestracji on-line osobom nieuprawnionym, jeśli udostępnienie to nastąpiło w wyniku: 

1. działań Pacjenta, w szczególności podania osobom trzecim danych dostępowych,
2. zdarzeń mających miejsce poza siecią teleinformatyczną Przychodni, to jest w szczególności w ogólnodostępnej sieci teleinformatycznej (np. w związku z przechwyceniem danych) oraz na urządzeniu dostępowym Pacjenta (np. w związku z kradzieżą danych z tego urządzenia),
3. siły wyższej, przez którą rozumie się każdą okoliczność niezależną od Przychodni pochodzenia naturalnego lub związanego z działalnością ludzką, która powoduje skutki w postaci uszkodzenia lub zniszczenia w całości lub części systemu teleinformatycznego lub jego urządzeń, o ile okoliczności są tego rodzaju, że nawet przy zachowaniu należytej staranności skutkom tych zdarzeń nie można było zapobiec.

3.10. Przychodnia zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenie dostępu do świadczonych usług drogą elektroniczną w przypadkach wynikających: 

a. ze względów bezpieczeństwa danych,
b. z przyczyn niezależnych od Przychodni,
c. z konieczności konserwacji, modernizacji oraz naprawy szeroko rozumianej infrastruktury teleinformatycznej.

§4 Reklamacje i odpowiedzialność 

4.1. Pacjent ma prawo złożyć reklamację odnośnie braku realizacji usług wymienionych w regulaminie lub realizacji ich niezgodnie z jego postanowieniami pisemnie na adres EPOKA NZOZ PIOTR CHODKIEWICZ SP. ZO.O.
UL. ALIANTÓW 1A,88-400 ŻNIN
4.2. Zgłoszenie powinno zawierać dane niezbędne do identyfikacji pacjenta oraz dokładny opis zgłaszanych nieprawidłowości. 
4.3. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia. 
4.4. Przychodnia nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w udostępnianiu systemu wynikające z przyczyn niezależnych od niego oraz za jakiekolwiek szkody, w tym też pośrednie wynikające z przerwy w funkcjonowaniu serwisu wywołane koniecznością konserwacji systemu lub innymi czynnikami niezależnymi od Przychodni. 
4.5. W uzasadnionych przypadkach Przychodnia ma prawo do przełożenia wizyty pacjenta zarejestrowanego on-line na inny termin albo do odwołania wizyty.
4.6. Brak dostępu do rejestracji on-line spowodowany przyczynami niezależnymi od Przychodni, w szczególności awarią sprzętu lub systemu teleinformatycznego, nie stanowi podstawy do roszczeń Pacjenta z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania.

§5 Płatności

5.1. Ceny na stronie internetowej stanowią ceny brutto, wyrażone są w złotych polskich (PLN).
5.2. Przychodnia rozpocznie świadczenie usługi odpłatnej niezwłocznie po zaksięgowaniu odpowiedniej opłaty dokonanej przez Pacjenta.
5.3. Przychodnia udostępni następujące formy płatności:
- karta płatnicza,
- szybkie przelewy,
- przelewy on-line,

§6 Postanowienia końcowe 

6.1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 15.04.2020 r.
6.2. Zmiany regulaminu wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia. 
6.3. Regulamin  udostępniany jest nieodpłatnie przed dokonaniem rejestracji i ogłaszany:
na stronie internetowej www.epoka.pro/regulamin